Box Rules

Box Rules

 • Don’t be late – ever! We’re serious! – Beyond the normal etiquette which we expect you to maintain as a CrossFit athlete, being late also has a great impact in your overall performance and can very easily result in an unnecessary injury. Why? Well, when you’re late, you will most probably speed through the warm-up in order to catch up with your colleagues and expose yourself to heavy lifting or high-intensity WODs while your body is not properly conditioned. So, you will either risk (or start) an injury or at the very least have a very weak performance, so ALWAYS be on time.
 • Reserve your place on WODIFY before coming – It’s three phone taps away. You must always reserve your spot before coming, with Wodify we’ve made it very convenient for you to choose your daily schedule. If you follow a similar routine on daily basis, consider booking two or three days consecutively. If you have already reserved and cannot attend the upcoming session you must cancel your reservation at least 1hr before the class starts. If you show up without a reservation we will try to accommodate you; however, bear in mind that we have a primary responsibility towards the athletes who have booked their spot; therefore, if the class if full, you will have to wait for the next class that has an available spot.
 • Come prepared and clean after yourself – We don’t do treasure hunting but we can tell when you come in with dirty shoes as they leave marks all over the place. Please invest or put aside a pair of trainers that will be only used inside of the box. As a normal etiquette please wear clean outfit to avoid unwanted odour and also bring a towel when you realize you sweat a lot during the workout! Make sure to keep clean of the box, changing rooms and especially the toilets. Do not forget to take all of your belongings with you as you leave. Anything found unattended will be placed in the lost and found bin for 14 days.
 • Respect and listen to your coaches at all times. You are an athlete, not a coach – While it’s okay to cheer for your colleagues, please do not interfere with the instructions of the coaches. Only they know what is the appropriate form, weight and/or speed for an athlete. Also, please pay attention to the instructions given before any session (weightlifting, skill, WOD, etc.) and try to not ask repetitive questions when the countdown has already started.
 • Respect YOUR equipment! – The equipment in the box is there to help you achieve your athletic goals. Please use it properly and make sure to return it to its designated place after the workout has been finished. At the conclusion of the session, the class should be ready for the next group in the same way you found it.
 • Work hard and bring a positive attitude! This is supposed to be the best hour of your day! – Push yourself and your limits on a daily basis. Of course, we understand those days where just making it seems barely possible, but for the most part be dedicated to the exercises and most importantly to your athletic goals. Be positive towards yourself and your peers – you are all here to make a very significant positive change in your life. Celebrate this through your performance and through pushing your peers to do their best.
 • Don’t Cheat! Workout with integrity and purpose – While we don’t actively count all of your reps, we expect from you to do that with integrity and stubbornness. Do not risk irritating and losing the respect of your colleagues. Becoming an athlete takes time, dedication, and being brutally honest with yourself. If you only did half of the WOD – use that benchmark to compare yourself for when we do it again in the future. We judge you by your dedication, not your scores.
 • If you don’t know someone, introduce yourself! The community starts with you! – We regularly have new incoming members. A big part of CrossFit is its community which is bonded through the camaraderie of going through pain and effort together on the journey to becoming the best versions of themselves. Introduce yourself and make every new member feels at home. Remember that you were also a beginner once.

Rregullat e Sallës

 • Mos u vononi – kurrë! – Përveç mirësjelljes së zakonshme të cilen e presim nga ju që ta mbani si një atlet i CrossFit-it, vonesat po ashtu kanë një ndikim të madh në performancën tuaj në përgjithësi dhe shumë lehtë mund të rezultojnë në lëndime të panevojshme. Pse? Kur vonoheni, me siguri do ti kaloni nxemjet në mënyrë që t’i mbërrini kolegët e juaj dhe do ta ekspozoni vetën në ngritje të peshave të rënda ose në ushtrime të intensitetit të lartë përderisa trupi i juaj nuk është i përgatitur në mënyren e duhur. Kështu që, ose do rrezikoni (ose ta filloni) një lendim ose në rastin më të mirë do ta keni një performancë të dobët, kështu që GJITHMONË ejani me kohë.
 • Rezervojeni vendin e juaj përmes WODIFY para se të vini – Përmes aplikacionit Wodify e kemi bërë shumë të lehtë për ju që ta zgjedhni orarin e juaj ditor. Nëse e keni rutinen e ngjajshme në baza ditore, konsideroni që t’i rezervoni dy ose tri ditë të njëpasnjëshme. Nese per ndonje shkak nuk mund te vini ne ushtrime, duhet ta anuloni rezervimin të paktën 2 orë para fillimit te klases. Nese vini pa e rezervuar klasen ne do te provojmë t’ju akomodojmë, por vini re që kemi përgjegjësi ndaj anetareve të cilët e kanë rezervuar vendin e tyre, kështu që nëse klasa është e mbushur, do ju duhet të prisni për klasën e radhës e cila ka vend të lirë.
 • Ejani të përgatitur dhe mbani pastërtinë – Nuk është që kemi aftësi të mëdha të detektimit, por mund ta dijmë kur vini me atlete të ndyera sepse lënë shenja në të gjithë vendin. Ju lutem pajisuni me atlete(patike) të cilat do te shfrytëzohen vetëm brenda sallës. Presim nga ju që të vini gjithmonë me rroba të pastërta si dhe të merrni me vete një peshqir nese djersiteni shumë gjatë ushtrimeve. Mos harroni ti merrni te gjitha sendet e juaja me vete kur të dilni nga salla. Gjërat e lëna do të vendosen në shportën e gjërave të humbura për 14 ditë.
 • Respektoni dhe dëgjoni trajnerët e juaj gjithmonë. Ju jeni atlet dhe jo trajner – Përderisa është në rregull që t’i motivoni kolegët e juaj, ju lutemi mos interferoni me udhëzimet e trajnerëve. Vetëm ata e dijnë se cila formë, peshë dhe/ose shpejtësi është e pershtatshme për një atlet. Poashtu, ju lutemi dëgjoni udhëzimet para çdo seance (peshëngritje, shkathtësi, WOD, etj.) dhe mos i përsërisni pyetjet kur ora vetëm se fillon.
 • Respektoni pajisjet e JUAJA! – Pajisjet janë në sallë që të ju ndihmojnë t’i arrini caqet e juaja si atlet. Ju lutemi që t’i shfrytëzoni në mënyrë të duhur dhe sigurohuni që t’i ktheni në vendin e tyre pasi të keni mbaruar ushtrimet. Në përfundim të sesionit, salla duhet të jetë e gatshme për grupin e ardhshëm në të njejtën mënyrë siç e keni gjetur ju.
 • Punoni shumë dhe mbani qëndrim pozitiv! Kjo duhet të jetë ora më e mirë e ditës suaj! – Shtyjeni vetën dhe limitet e juaja çdo ditë. Sigurisht, ne i kuptojmë ato ditë ku vetëm mbarimi i klasës duket si gjë e pamundur, por në shumicën e kohës duhet të jeni të dedikuar në ushtrimet e juaja dhe më me rëndësi, në synimet e juaja atletike. Bëhuni pozitiv ndaj vetes dhe kolegëve – të gjithë jeni këtu që ta bëni një ndryshim të madh në jetën tuaj. Festoni këtë fakt përmes performancës dhe përkrahjes ndaj të tjerëve.
 • Mos mashtroni! Ushtroni me integritet dhe qëllim – Përderisa ne nuk e kalojmë kohën duke i numëruar përsëritjet e juaja, ne presim nga ju që këtë gjë ta bëni me integritet dhe ngulm. Mos rrezikoni që t’i irritoni kolegët e juaj dhe humbni respektin e tyre. Të bëhesh atlet duhet kohë, dedikim dhe një sinqeritet të plotë ndaj vetvetes. Nëse e keni bërë vetëm gjysmen e ushtrimeve – përdoreni atë rezultat që ta krahasoni progresin kur ta bëjmë ushtrimin e njejtë në të ardhmen. Ne ju gjykojmë në bazë të dedikimit tuaj, jo në bazë të rezultatit.
 • Nëse nuk e njeh dikë, njohtohuni! Komuniteti fillon me ty! – Ne kemi anëtarë të rinjë vazhdimisht. Pjesë e madhe e CrossFit-it është komuniteti i cili është i lidhur përmes dhimbjeve dhe mundimit të përbashkët në rrugëtimin e të qenurit verzioni më i mirë i vetvetës. Prezantohuni dhe bëjeni secilin anëtar që të ndihet si në shtëpi. Mos harroni që edhe ju keni qenë fillestar dikur.